Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY

Frasetti Bakverk AB värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är vår målsättning att följa alla gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig bland annat att förstå vilken slags information Frasetti Bakverk AB samlar in och hur denna används., Vi vill med denna policy att du ska känna dig trygg över att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av oss endast används för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter inom Frasetti Bakverk AB sker i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR 2016/679)

Frasetti Bakverk AB, 556112-2333, Hantverkaregatan 28-0, 232 34 Arlöv är personuppgiftsansvarig för behandling av era uppgifter.

Vilka personuppgifter samlar vi in och hur använder vi dina personuppgifter?

Vi behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss i syfte att administrera dina köp och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund. Dessa personuppgifter kan vara: Ditt personnummer, namn, e-postadress, köp-, betal- och orderhistorik, postadress, leveransadress, IP-adress och telefonnummer., Uppgifterna kan även användas för identifikation, marknadsföring, kundundersökningar samt för statistikändamål. Vi lagrar dina fullständiga personuppgifter i vårt affärssystem för eventuella nya köp, återköp eller felleverans.


Frasetti Bakverk AB säljer inte, handlar inte med eller på annat sätt överför, personlig identifierbar information till utomstående tredje parter. Vi kommer enbart att dela era personuppgifter med de av våra underleverantörer och återförsäljare som vi är skyldiga att dela sådan information med antingen för att fullfölja vårt avtal gentemot er, t.ex. vidarebefordran av era uppgifter till våra återförsäljare, kreditprövningsföretag, fraktbolag som kör ut våra produkter till er, eller de som vi enligt lag måste dela informationen med.


Dock anser vi att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så. Frasetti Bakverk AB kan komma att dela era personuppgifter med organisationer utanför EU/EES. Vi kommer naturligtvis att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå som är jämförbar med det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur länge sparas mina personuppgifter?

Om du samtyckt till att vara registrerad kund hos Frasetti Bakverk AB sparas dina uppgifter tills du väljer att avregistrera dig. När vi sparar din data för andra syften t.ex. för att uppfylla krav på bokföring, sparar vi dina uppgifter endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive ändamål. Vi kommer genomföra regelbundna gallringar och ta bort personuppgifter om de inte längre behövs.

Tillgång till, uppdatering och korrigering av dina personuppgifter

Du har, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig, oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran skall skickas in underskriven av dig per post till den adress som anges för vårt Dataskyddsombud. Den kan alltså inte skickas per e-post.

Du har rätt att begränsa eller motsätta dig behandling av dina personuppgifter. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter, sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av de registrerade uppgifterna eller del av behandlingen av personuppgifterna. Önskar du komma i kontakt med oss för att t.ex. rätta felaktiga uppgifter, begära radering, överföring eller begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter så ber vi dig kontakta vårt Dataskyddsombud nedan.
Frasetti Bakverk AB, Dataskyddsombudet, Hantverkaregatan 28-30, 232 34 Arlöv

Automatiserad behandling

Du har rätt att inte bli föremål för beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inbegripet profilering och som kan få rättsliga följder eller motsvarande för dig.

Detta gäller dock inte:
• om det är nödvändigt för ingående eller fullgörande av avtal med dig
• om det är tillåtet enligt gällande lagstiftning
• om du har samtyckt till behandling.

Säkerhet & Informationsskydd

Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Vi använder oss av krypteringsmetoder för att skydda känsliga uppgifter som överförs över internet. Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex. fakturering eller kundservice), får tillgång till personligt identifierbar information. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information finns i därför avsedd samt säker miljö i Sverige.

Tillsynsmyndighet

Datainspektionen är den tillsynsmyndighet som i Sverige övervakar att de som behandlar personuppgifter följer dataskyddsförordningen. Om du anser att Frasetti Bakverk AB behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Datainspektionen, 202100-0050, Box 8114, 104 20 Stockholm, 08-657 61 00, datainspektionen@datainspektionen.se

Ändringar i integritetspolicy

Frasetti Bakverk AB förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy när som helst i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna integritetspolicy kommer att publiceras på webbplatsen.